Welke garanties biedt een technische omschrijving of technisch bestek?

Welke garanties biedt een technische omschrijving of technisch bestek?

14 oktober 2020

Voor het bouwen of verbouwen van een gebouw is het onmisbaar dat een contractstuk met de aannemer wordt opgesteld. Deze bestaat meestal uit (bestek)tekeningen, een bouwkundig bestek, de opdracht en een begroting. Deze verzameling van documenten  zorgen er voor dat de opdrachtgever een goed inzicht heeft wat van de aannemer mag worden verwacht.

Opbouw van een technisch bestek
In een technisch bestek (STABU) worden de technische en juridische bepalingen vastgelegd. De juridische bepalingen worden vastgelegd in de Algemene Voorwaarden waar vaak de UAV van toepassing worden verklaard. Dit zijn standaard voorwaarden die specifiek zijn opgesteld voor de bouw. Deze vullen wij aan met algemene voorwaarden van de opdrachtgever zelf of met project specifieke voorwaarden.

In de Algemene Voorwaarden wordt ook aangegeven welke voorschriften van toepassing zijn zoals de verantwoordelijkheden van partijen en afspraken rondom de directievoering en toezicht tijdens de uitvoering.  Aansluitend ook welke garanties en verzekeringen van toepassing dienen te zijn maar ook hoe bijvoorbeeld wordt omgegaan met (plan)wijzigingen en kosten zoals meer- en minderwerk. Tot slot worden er ook bepalingen opgenomen ten aanzien van arbeidsomstandigheden en bouwplaatsvoorzieningen.

In het werkdeel van het bouwkundig bestek worden de toe te passen materialen en producten benoemd. Aansluitend tevens de materiaalspecificaties en de gewenste kwaliteit.

Aanbesteden zonder bestek: kan dat?
Je kunt aanbesteden zonder technisch bestek (STABU). Bureau Bouwkunde Nederland raadt dit echter zeer nadrukkelijk af. Zonder een technisch bestek kan namelijk prijs en kwaliteit van de verschillende aannemers in veel gevallen slecht met elkaar vergeleken worden. Uiteraard is het ook lastiger om de kwaliteit van de uitvoering te controleren. Dit heeft logischerwijs te maken met het feit dat er niet tot in detail benoemd is welke producten, kwaliteit en garanties er worden verwacht. Met als gevolg een uiteenlopende prijs en veel onduidelijkheid over het verwachtte eindresultaat.

Afhankelijk van het project adviseert Bureau Bouwkunde Nederland minimaal een technische omschrijving aangevuld met Algemene Voorwaarden. Voor complexere bouwwerken adviseren wij altijd een volledig technisch bestek (STABU). Op deze manier krijgt u als opdrachtgever altijd wat u verlangt van uw bouwproject.

Hoe helpt een technisch bestek bij meer- en minderwerk?
Aangezien een technisch bestek een zeer uitgebreid document is waarin tot in detail wordt omschreven wat er wordt verwacht is dit tevens een mooi contractstuk als er moet worden onderhandeld over het meer- en minderwerk. Als een aannemer een alternatief product of materiaal voorstelt kan dit worden gezien als een bestekswijziging. Aan de hand van het technisch bestek kunnen wij voor u nagaan wat de mogelijke financiële en/of bouwkundige consequenties zijn.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Bestekken schrijven doet Bureau Bouwkunde Nederland al meer dan 30 jaar. Een technisch bestek schrijven blijft echter altijd ‘maatwerk’. Een bestek wordt dus altijd opgesteld in nauw overleg met u. Op deze manier kunnen wij rekening houden met uw wensen en eisen. Daarboven op zullen wij tijdens het schrijven van het technisch bestek met proactieve adviezen komen als mogelijke optimalisatie van uw ontwerp, de keuze van producten, materialen en afwerkingen.

Bent uw benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op Raymond Vink. (r.vink@bureaubouwkunde.nl of tel. 010-4177714)