Wij verzorgen het bouwmanagement en de planuitwerking en -toetsing in alle fasen van het bouwproces

Bouwmanagement

Bouwmanagement

Wij zorgen voor overzicht, bewaken het proces en sturen daar waar nodig. We geven adequate ondersteuning en de juiste adviezen. Wij zijn uw adviseur, vertrouwenspersoon èn uw vaste aanspreekpunt voor het totale traject. 

Hier ligt de focus op het doorontwikkelen van het door de architect geschetst ontwerp naar een definitieve ontwerptekening. Wij zorgen ervoor dat een idee of conceptueel plan bouwkundig gezien realistisch wordt uitgewerkt.

Wij zorgen voor het overzicht van de kosten en dragen hier de eindverantwoordelijkheid voor. De bewaking en controle vindt plaats gedurende het gehele bouwproces. Meer en minderwerk is hier een onderdeel van.

Wij zorgen voor overzicht als het om uw BIM-traject gaat. Onze BIM-Managers stellen namens u het BIM protocol op en coördineren het gehele BIM-proces. Op deze manier weet u zeker dat informatie op het juiste moment en op de goede manier wordt uitgewisseld. Zo voorkomen wij re-engineering, reduceren wij (faal)kosten en optimaliseren wij uw proces.

Complexe (bouw)projecten vragen om adequate ondersteuning en juiste adviezen. Dat is onze belofte als onafhankelijk facilitair bouwkundig bureau. Sinds onze oprichting hebben wij als doel het garanderen van een betere begeleiding en beheersing van het ontwerp- en bouwproces.

Een bouwproject is een complexe opgave waarin zaken als esthetiek, techniek, functionaliteit en logistiek bijeen komen. Daarnaast zijn de omvang en complexiteit van bouwprojecten toegenomen en de regelgeving uitgebreid. Wij zorgen voor het overzicht, bewaken het proces en sturen daar waar nodig.

Bij bouwprojecten speelt zowel aanbestedings- als contractmanagement een belangrijke rol. Zo dient u de juiste aanbestedingsstrategie te kiezen en uw ontwerp- en bouwpartners met aandacht en zorg te selecteren. Bureau Bouwkunde heeft ruime ervaring op het gebied van aanbesteden en contracteren, waarbij een constructieve samenwerking centraal staat.

Wij treden op als directievoerder en nemen de volgende taken op ons: contractbewaking, overzicht houden van kosten en verdiensten, projectorganisatie, kwaliteitsbewaking, planning, administratie en veiligheid op de bouw.

Planuitwerking

Planuitwerking

Jarenlange ervaring en expertise van BIM in combinatie met Total Engineering, stelt ons in staat verantwoorde architectonische en bouwtechnische oplossingen te garanderen binnen elk budget.

Werken met een 3D-model betekent op innovatieve wijze aan bouwkundige vragen en oplossingen werken, efficiënt communiceren en minder fouten maken tijdens het gehele bouwproces.

Voor de uitvoering van uw bouwplan heeft u vaak een vergunning nodig bij de betreffende gemeente. Een partner met veel ervaring in deze procedures, bespaart u tijd en geld. Zo ontzorgen wij u!

Onmisbaar tijdens een bouwproces is de bestekvorming. Dit kwaliteitsdocument zorgt ervoor dat u exact krijgt wat u vraagt. Algemene eisen worden vastgelegd en kwaliteitseisen en materialen worden bepaald.

Met een 3D scan krijgt u direct inzicht in de bestaande situatie. Wij kunnen uw wensen en eisen tot een BIM 3D-model verwerken wat meer efficiëntie, betere communicatie en minder fouten betekent.

Ten behoeve van de sturing en toetsing van het ontwerpproces berekenen wij zowel de bouwkosten (NEN 2699) als stichtingskosten (NEN 2631) vanaf het Voorlopig Ontwerp (VO) tot en met Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO). Door onze kostenramingen sturen we op kosten, exploitatie, directe en indirecte kosten en bewaken we het taakstellend budget.

Door onze ervaring op het gebied van 3D rendering en virtual reality is het mogelijk om een optimale ruimtelijke beleving aan te bieden aan opdrachtgevers en gebruikers. Dit biedt onze opdrachtgevers de kans een overtuigend beeld van het (eind)resultaat te zien. Eén visualisatie of tekening zegt soms meer dan duizend woorden.

BIM creëert een gecontroleerd, transparant en centraal platform dat toelaat om beter samen te werken. Deze collectieve benadering vraagt echter ook om collectieve afspraken omdat de informatie van verschillende disciplines samenkomen in één centraal model. Dit vraagt vervolgens om goede coördinatie zodat er duidelijk afspraken gemaakt kunnen worden over de in- en output van het BIM.

Plantoetsing

Plantoetsing

Uw plan wordt door onze ervaren en deskundige adviseurs getoetst aan de geldende regels en eisen voor bijvoorbeeld kwaliteit, veiligheid, energiezuinigheid en milieu. Zo weet u dat uw plan aan alle normen voldoet.

Een bouwvergunnings- of omgevingsvergunningsaanvraag dient aan het huidige Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) te voldoen. Wij toetsen uw bouwplan om de aanvraag van uw vergunning te versoepelen.

Brandveiligheid vormt een belangrijk onderdeel van de bouwregelgeving. Onze Fire Safety Engineer toetst uw ontwerp of gebouw aan de geldende regels en zorgt voor een overzichtelijke rapportage. Hiermee voorkomt u problemen en heeft u een veilig pand dat voldoet aan alle eisen. Tevens zijn wij gecertificeerd voor het opstellen van een PvE brandmeldinstallatie conform NEN 2535.

Bouwen brengt risico’s met zich mee. Wij maken deze risico’s inzichtelijk en stellen een sloop-, bouw- en V&G-plan voor u op. Een dergelijk plan is vaak noodzakelijk voor uw omgevingsvergunning.

Op gebied van duurzaam bouwen hebben wij brede ervaring met uiteenlopende duurzame bouwmethoden, milieuvriendelijke materialen en circulair bouwen. Hierin vertolken wij vaak de rol van adviseur voor zowel projectontwikkelaar, architect als aannemer. Aansluitend toetsen wij de duurzaamheidsprestaties van uw plan op levensduur en milieu.

Oppervlakten en inhouden van vastgoed spelen in de vastgoedwereld een grote rol. Een verkeerde interpretatie van vierkante meters kan grote gevolgen hebben en veel geld kosten. Om dit te voorkomen is de norm NEN 2580 ontwikkeld voor het eenduidig bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen.

Slijtage van elementen en materialen maken onderhoud aan gebouwen noodzakelijk. Onze inspecteur legt dit vast in een conditiemeting gecombineerd met een onderhoudsplan. Dan weet u gelijk welke kosten in de toekomst worden verwacht. Zo blijft uw gebouw in goede conditie.

Door middel van het uitvoeren clashcontroles kunnen wij uw BIM toetsen of het voldoet aan de gestelde eisen. Dergelijke controles biedt fantastische mogelijkheden om op allerlei gebieden de kwaliteit te verbeteren en de faalkosten op de bouwplaats te beperken.

Een AERIUS berekening is verplicht in alle bouwprojecten waarvoor een vergunning voor de omgevingswet nodig is. Met de AERIUS rekentool wordt de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000 gebieden inzichtelijk gemaakt. Bureau Bouwkunde kan een dergelijke stikstofdepositieberekening voor u verzorgen.

Als gecertificeerd kwaliteitsborger toetsen wij uw bouwplannen en het bouwwerk op het voldoen aan alle regels in het Bbl. Zowel opdrachtgevers als aannemers als andere bij de bouw betrokken partijen kunnen ons hiervoor inzetten. Voorwaarde is dat wij een strikt onafhankelijke positie hebben ten opzichte van het betreffende project.

Een MPG (Milieu Prestatie Gebouwen) berekening is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning voor nieuwbouw of kantoren verplicht. U kunt voor het maken van een MPG berekening bij ons terecht. Wij kunnen u ook al in een vroege fase adviseren over ontwerp- en materiaalkeuzes en de impact van deze keuzes op milieu- en energieprestaties.

Samen voor de klant

Iedere klant is anders, met andere wensen, ideeën en een eigen verhaal. Wij vertalen uw wensen naar een dienstenpakket op maat met het kwaliteitsniveau waar Bureau Bouwkunde voor staat.

Oplossingsgericht

Oplossingsgericht

Meer dan bij de traditionele bouwvoorbereiding is bij BIM alle relevante informatie van een gebouw actueel en direct beschikbaar. Hierdoor wordt de ad-hoc uitvoeringscoördinatie verminderd. Ook worden de bouwkosten nauwkeuriger bepaald.

Samenwerking

Samenwerking

Wij bewaken de ontwikkeling en voortgang van de uitwerking van het project en zorgen voor één aanspreekpunt binnen onze organisatie. Dat betekent korte lijnen en doeltreffende samenwerking met alle partijen.

Efficiënt

Efficiënt

Kortere doorlooptijd en efficiënt proces door centralisatie van informatie en integrale afstemming tussen partijen en leveranciers. Eventuele wijzigingen kunnen nauwkeuriger met de opdrachtgever worden besproken.

Innovatief

Innovatief

Knooppunten worden in een 3D-model integraal opgelost. Dit zorgt voor een directe besparing van bouw- en engineeringskosten. Door onze BIM coördinatie en clashcontrole verminderen we de faalkosten in de uitvoering.

Onze meerwaarde per fase

Wij verzorgen het bouwmanagement en de planuitwerking en -toetsing in alle fasen van het bouwproces. Daarbij vertalen wij uw wensen naar een dienstenpakket op maat met het kwaliteitsniveau waar Bureau Bouwkunde Nederland voor staat.

Voorlopig ontwerp

Voorlopig ontwerp

Het Voorlopig Ontwerp (VO) is de eerste ruimtelijke en esthetische uitwerking van een project en vormt de basis voor het project. In deze fase worden de belangrijke beslissingen genomen op het gebied van ontwerp en haalbaarheid.

Wij focussen ons in deze fase op de technische en financiële haalbaarheid van het plan en wij adviseren en ondersteunen de opdrachtgever.

Definitief ontwerp

Definitief ontwerp

Het Definitief Ontwerp (DO) is het ontwerp dat aanvaard is door de opdrachtgever. Op basis van het DO worden de documenten en tekeningen voor de aanvraag omgevingsvergunning gemaakt. Alle relevante informatie zoals hoofdmaatvoering, toe te passen
techniek, materialen en kleuren worden hierin weergegeven.

Wij focussen ons op de integrale technische uitwerking van het ontwerp en de plantoetsing op het bouwbesluit, brand- en bouwveiligheid en bouwkosten.

Technisch ontwerp

Technisch ontwerp

Het Technisch Ontwerp (TO) is het ontwerp dat verder uitgewerkt wordt voor onder andere de prijs- en contractvorming van de aannemers. Dit wordt aangevuld met een technische omschrijving waarin zaken als garanties en kwaliteiten zijn vastgelegd.

Wij maken een compleet integraal technisch ontwerp met bijbehorende details zodat de aanbesteding goed verloopt. Daarnaast zorgen wij, door onze uitgebreide kennis van materialen en producten, altijd voor een verantwoorde keuze.

Uitvoeringsgereed ontwerp

Uitvoeringsgereed ontwerp

Het Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO) bestaat uit werktekeningen die alle informatie en maatvoering bevat die nodig is voor de werkvoorbereiding van de uiteindelijke uitvoering.

Wij verzorgen de technische specificatie en maatvoering van het tekenwerk. Daarnaast beoordelen wij het ontwerp op kwaliteit, techniek en uitvoerbaarheid en stemmen wij dit af met de aannemer.

Plantoetsing

Uw plan wordt door onze ervaren en deskundige adviseurs getoetst aan de geldende regels en eisen voor bijvoorbeeld kwaliteit, veiligheid, energiezuinigheid en milieu. Zo weet u zeker dat uw plan aan alle normen voldoet.

Bekijk hier waar wij trots op zijn