Aanvraag omgevingsvergunning

Bij de aanvraag omgevingsvergunning voor een zogenaamde Omgevingsplan Activiteit (OPA) kunnen wij u ondersteunen. Deze aanvraag is aan de orde bij veel werkzaamheden in de fysieke leefomgeving, die vergunningplichtig zijn. Bouwwerken moeten passen in hun omgeving en mogen geen gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van bewoners en gebruikers. Zowel de bouwactiviteit als het gebruik van gebouwen is aan regels gebonden. De aanvraag voor een omgevingsvergunning OPA wordt ingediend bij het bevoegd gezag. Daar vindt een toetsing plaats op alle aspecten die beoordeeld dienen te worden om te kunnen beslissen of de vergunning verleend kan worden.

Nieuwbouw in gevolgklasse 1: Wkb

Sinds 1 januari 2024 vallen nieuwbouwactiviteiten in gevolgklasse 1 onder de Wet kwaliteitsborging Wkb. Dat betekent onder meer dat de technische bouwactiviteit in gevolgklasse 1 geen onderdeel meer is van de procedure omgevingsvergunning zoals hierboven beschreven. Voor dit deel wordt een bouwmelding gedaan.
Er vindt dus een knip plaats: de gemeente toetst het bouwplan aan de regels van het omgevingsplan. Voor de toetsing op de bouwtechnische wet- en regelgeving (Bbl) wordt een private partij ingezet, de kwaliteitsborger. Diens verklaring dat alles in orde is bevonden is verplicht onderdeel bij het doen van de bouwmelding. Pas wanneer de omgevingsvergunning OPA is verleend én de bouwmelding akkoord is bevonden, kan er worden aangevangen met de bouw.

Vanaf juli ’25 (voor zover nu bekend) vallen ook verbouwingen in gevolgklasse 1 onder de Wkb. Dit wordt vanaf dat moment stapsgewijs steeds verder uitgebreid naar hogere gevolgklassen (vanaf 2028 zoals zich dit er nu laat uitzien).

Bureau Bouwkunde kan de volledige procedure voor de aanvraag omgevingsvergunning voor u verzorgen, of begeleiden met advies

Aanvraag omgevingsvergunning door Bureau Bouwkunde

Bureau Bouwkunde kan de procedure voor het aanvragen van een omgevingsvergunning van A tot Z voor u verzorgen. Wij kunnen het traject ook ondersteunen met advies. Wij zorgen voor een soepele procedure en tijdige afhandeling. In alle gevallen bieden we maatwerk, toegespitst op het project, de omstandigheden en de locatie. Het traject voor de aanvraag omgevingsvergunning kan per project verschillen, afhankelijk van de bouwplannen en de bijbehorende consequenties.

Uiteraard kunnen wij ook zorgdragen voor aparte onderdelen van de procedure, bijvoorbeeld het opstellen van een rapport brandveiligheid, een bouwveiligheidsplan (BVP) of een Veiligheid & Gezondheidsplan (V&G).
Zoals hierboven al aangegeven: met het ingaan van de Wkb in januari ’24 is het voor gevolgklasse 1 projecten verplicht een Kwaliteitsborger in te zetten; de verklaring van deze Kwaliteitsborger dient onderdeel te zijn van de bouwmelding.

aanvraag omgevingsvergunning

Voor projecten in gevolgklasse 1 is een positieve verklaring van een kwaliteitsborger verplicht bij het doen van de bouwmelding. Voor start bouw is een omgevingsvergunning én een akkoord op de bouwmelding noodzakelijk.

Met ingang van 1 januari 2024 is ons team inzetbaar als gecertificeerd Kwaliteitsborger in een bouwproject. Deze inzet kan echter nooit gecombineerd worden met een andere rol in hetzelfde bouwproject, omdat de Kwaliteitsborging altijd aantoonbaar door een onafhankelijke partij moet gebeuren.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen bij een aanvraag omgevingsvergunning? Of wilt u advies op onderdelen van dit traject, zoals bouw- of brandveiligheid of kwaliteitsborging? Neem contact met ons op, wij vertellen u er graag meer over!

Bekijk hier een volledig overzicht van onze diensten.

Uitgangspunten

Resultaatgericht

Resultaatgericht

Resultaatgericht samenwerken doen wij door besluitvaardig te zijn, accuraat te werken en open te communiceren. Onze risico- en raakvlakanalyses zorgen voor een beheersbaar proces.

Efficiënt proces

Efficiënt proces

Wij realiseren een korte doorlooptijd en een efficiënt proces. Dit doen wij door centralisatie van informatie en integrale afstemming tussen alle partijen. Daarnaast optimaliseren wij onze werkwijzen door standaardisatie en certificering.

Directe en open communicatie

Directe en open communicatie

Wij bewaken de ontwikkeling en voortgang van het project en zorgen voor één aanspreekpunt binnen onze organisatie. Voor u betekent dat korte lijnen en een doeltreffende samenwerking met alle partijen.

Innovatief en deskundig

Innovatief en deskundig

Waar het gaat om het toepassen innovaties en ontwikkelingen in wet- en regelgeving lopen wij graag voor de troepen uit. Met onze deskundigheid, adviezen en werkmethodiek maximaliseren wij onze toegevoegde waarde voor onze klanten.

Bekijk onze andere diensten

bouwmanagement

Bouwmanagement

Wij zorgen voor overzicht, bewaken het proces en sturen daar waar nodig. We geven adequate ondersteuning en de juiste adviezen. Wij zijn uw adviseur, vertrouwenspersoon èn uw vaste aanspreekpunt voor het totale traject. 

planuitwerking

Planuitwerking

Jarenlange ervaring en expertise van BIM in combinatie met Total Engineering, stelt ons in staat verantwoorde architectonische en bouwtechnische oplossingen te garanderen binnen elk budget.

plantoetsing

Plantoetsing

Uw plan wordt door onze ervaren en deskundige adviseurs getoetst aan de geldende regels en eisen voor bijvoorbeeld kwaliteit, veiligheid, energiezuinigheid en milieu. Zo weet u dat uw plan aan alle normen voldoet.