Kwaliteitsborging

Sinds 1 januari 2024 heeft Bureau Bouwkunde een team van gecertificeerde kwaliteitsborgers in huis. Kwaliteitsborging door private partijen is met het ingaan van de Wet kwaliteitsborging (Wkb) verplicht onderdeel van bouwprojecten. Vooralsnog geldt dit alleen voor nieuwbouwprojecten in gevolgklasse 1; voor zover nu bekend komen 1 juli ’25 ook verbouwprojecten gevolgklasse 1 daarbij. Het is de verwachting dat de komende jaren de Wkb stapsgewijs uitgebreid zal worden naar projecten met steeds grotere complexiteit.

Wat doen kwaliteitsborgers onder de Wkb

Kwaliteitsborgers zijn private partijen, die in bouwprojecten een technische toets uitvoeren op het voldoen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Dit gebeurt op een gestandaardiseerde wijze, gestuurd door een gecertificeerde software applicatie. Bureau Bouwkunde maakt gebruik van de KiK-tool van KiK-KOMO.
Door deze standaardisering wordt een volledig en

gestructureerd proces gefaciliteerd.
In het proces van kwaliteitsborging worden alle aspecten van het project getoetst op het voldoen aan de bouwtechnische voorschriften van het Bbl. Zowel het bouwplan als het bouwwerk worden hierin meegenomen. Uiteindelijk stelt de kwaliteitsborger een verklaring op, indien is vastgesteld dat het bouwwerk voldoet aan de voorschriften van het Bbl.

Kwaliteitsborgers voeren een technische toets uit op het bouwplan en bouwwerk, op het voldoen aan de voorschriften van het Bbl

kwaliteitsborgersHet proces van kwaliteitsborging

In de eerste fase van het traject voert de coördinator van het team kwaliteitsborgers een risico-analyse van het bouwplan uit. Op basis hiervan stelt hij een borgingsplan op, waarin de verschillende geïdentificeerde risico’s worden geadresseerd. Uiterlijk 4 weken voor de start bouw doet de opdrachtgever in het project een bouwmelding bij het bevoegd gezag. Risicobeoordeling en borgingsplan zijn verplicht onderdeel van deze bouwmelding. In principe kan 4 weken na het akkoord op de bouwmelding worden aangevangen met de start bouw. Daarbij moet rekening worden gehouden met de procedure aanvraag omgevingsvergunning, die ook voor de start bouw moet zijn afgerond. Deze aanvraag omgevingsvergunning loopt parallel aan het traject dat leidt naar de bouwmelding.

De bouw kan pas starten na akkoord op de bouwmelding én het verlenen van de omgevingsvergunningIn bouwprojecten die vallen onder de Wkb wordt voor het verlenen van de omgevingsvergunning alleen getoetst op het omgevingsplan, omdat de technische toets gedaan wordt door de kwaliteitsborger. Pas nadat de omgevingsvergunning is verleend én het akkoord op de bouwmelding is gegeven, kan de bouw starten. De kwaliteitsborger spreekt op basis van het borgingsplan een aantal controlemomenten af die in de uitvoeringsfase tijdens de bouw moeten plaatsvinden. Wanneer vervolgens wordt bevonden dat het bouwwerk is gebouwd volgens de bouwtechnische voorschriften (hoofdstuk 4 en 5 van het Bbl), geeft de coördinator een positieve verklaring af als onderdeel van de gereedmelding.

De kwaliteitsborgers van Bureau Bouwkunde

U kunt bij ons terecht wanneer u een kwaliteitsborger zoekt voor uw bouwproject. Wij zijn u graag van dienst! Wij hebben binnen ons team gecertificeerde specialisten die binnen alle disciplines de bouwtechnische toets kunnen uitvoeren.

kwalliteitsborging

Tevens kunnen wij de overall coördinatie en afstemming verzorgen op basis waarvan de verklaring wordt opgesteld. Het borgen van de technische kwaliteit van bouwplannen en bouwwerken is bij ons in goede handen, de rol van onafhankelijk kwaliteitsborger sluit naadloos aan op ons overige dienstenpakket. Bekijk hier een volledig overzicht van onze diensten.

Uiteraard kunt u ons ook bellen vragen of voor advies over hoe het proces van kwaliteitsborging het meest efficiënt ingericht kan worden. Neem contact met ons op, wij vertellen u er graag meer over!