Plantoetsing

Met onze plantoetsing op bouwplannen beoordelen deskundige adviseurs uw plan op basis van de geldende regels en eisen, zoals Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), waar het gaat om bouwtechnische voorschriften. Verder toetsen wij op normen voor kwaliteit, veiligheid, energiezuinigheid en milieu. Wij zorgen voor naleving van alle wetgeving, regelgeving en kwaliteitsnormen.

Tijdens de plantoetsingsfase controleren wij elk aspect van het bouwplan. Hierdoor kunnen onregelmatigheden en tegenstrijdigheden vooraf worden gesignaleerd en hersteld. Dit voorkomt vertraging, faalkosten en de afgifte van de uiteindelijke vergunning kan vlotter verlopen. Daarom denken wij graag al in een vroege fase mee over mogelijkheden en vereisten voor een bouwplan.

Plantoetsing bouwplannen door Bureau Bouwkunde

plantoetsingBinnen Bureau Bouwkunde hebben wij brede expertise op het gebied van bouwwetgeving en relevante regelgeving. Wij kunnen adviseren bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning of deze voor u volledig verzorgen. Wij borgen daarmee een soepel verlopende aanvraagprocedure. Voor nieuwbouw in gevolgklasse 1 kunnen wij uw bouwplan en bouwwerk toetsen op de technische bouwregels van het Bbl (kwaliteitsborging, hieronder gaan wij daar verder op in).

Plantoetsing bouwplannen op veiligheid

Omdat borging van bouwveiligheid een belangrijk onderdeel is van wet- en regelgeving bieden wij een aantal diensten aan die hierop zijn gericht. Wij kunnen bijvoorbeeld en Bouwveiligheidsplan (BVP), een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G) of een sloopplan opstellen. Daarnaast kunnen wij een BLVC plan verzorgen, omdat in een groot aantal gemeenten een dergelijk plan inmiddels verplicht is. BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid,

Veiligheid, Communicatie en is gericht op het minimaliseren van overlast voor de omgeving van de bouwplaats en omwonenden. Ook brandveiligheid is een zeer belangrijk onderdeel van de bouwregelgeving. Onze Fire Safety Engineer voert de toetsing uit en zorgt voor een overzichtelijke rapportage, waarmee u problemen voorkomt en een veilig pand kunt realiseren dat voldoet aan alle eisen.

Plantoetsing op duurzaamheid, functionaliteit en conditie

Op het gebied van duurzaamheidsprestaties toetsen wij uw bouwplan op levensduur en milieu-eisen. Verder adviseren wij op het gebied van uiteenlopende duurzame bouwmethoden, milieuvriendelijke materialen en circulair bouwen.

Eenduidig bepaalde oppervlakte en inhoud geven een indicatie van de functionaliteit en geschiktheid van een gebouw. Een dergelijke bepaling realiseren wij aan de hand van de norm NEN 2580. Verder stellen wij de conditie van een gebouw vast door een conditiemeting; wij brengen slijtage van elementen en materialen in kaart en stellen op basis hiervan een onderhoudsplan op.

Aerius berekening

Omdat een Aerius berekening ofwel stikstofdepositieberekening nodig is om te kunnen bepalen of het bouwplan voldoet aan de normen betreffende stikstofdepositie, kan Bureau Bouwkunde dit voor u verzorgen. Een Aerius berekening is verplicht voor alle bouwprojecten waarvoor een vergunning voor de omgevingswet nodig is.

Plantoetsing bouwplannen door de kwaliteitsborger

In januari 2024 is de Wkb (Wet kwaliteitsborging bouwen) in werking getreden. In het kader van deze wet is het binnen ieder nieuwbouwproject dat valt onder gevolgklasse 1 verplicht om een kwaliteitsborger te laten toetsen of het bouwplan

of bouwwerk aan de technische wetgeving en regels voldoet.
Wij bieden sinds 1 januari kwaliteitsborging aan als dienst, u kunt ons inschakelen als gecertificeerd kwaliteitsborger binnen uw project.

BIM clashcontroles

BIM clashcontroles vormen een specifieke categorie waar het gaat om toetsing. Met het uitvoeren van clashcontroles toetsen wij het BIM model op kwaliteit en consistentie. Het helpt ons te bepalen of het BIM model voldoet aan de gestelde eisen en de kwaliteit verbeteren. Door het vroegtijdig signaleren en oplossen van knelpunten maken wij het bouwproces efficiënter en worden faalkosten op de bouwplaats beperkt.

Neem contact op voor meer informatie

U kunt bij ons terecht voor een grondige plantoetsing van uw bouwplannen, op wetgeving, regelgeving, normen, kwaliteit en consistentie. Neem contact met ons op, wij bespreken graag met u de mogelijkheden.

Klik hier voor een volledig overzicht van onze diensten.

Kwaliteitsborging

Uitgangspunten

Resultaatgericht

Resultaatgericht

Resultaatgericht samenwerken doen wij door besluitvaardig te zijn, accuraat te werken en open te communiceren. Onze risico- en raakvlakanalyses zorgen voor een beheersbaar proces.

Efficiënt proces

Efficiënt proces

Wij realiseren een korte doorlooptijd en een efficiënt proces. Dit doen wij door centralisatie van informatie en integrale afstemming tussen alle partijen. Daarnaast optimaliseren wij onze werkwijzen door standaardisatie en certificering.

Directe en open communicatie

Directe en open communicatie

Wij bewaken de ontwikkeling en voortgang van het project en zorgen voor één aanspreekpunt binnen onze organisatie. Voor u betekent dat korte lijnen en een doeltreffende samenwerking met alle partijen.

Innovatief en deskundig

Innovatief en deskundig

Waar het gaat om het toepassen innovaties en ontwikkelingen in wet- en regelgeving lopen wij graag voor de troepen uit. Met onze deskundigheid, adviezen en werkmethodiek maximaliseren wij onze toegevoegde waarde voor onze klanten.

Bekijk onze andere diensten

bouwmanagement

Bouwmanagement

Wij zorgen voor overzicht, bewaken het proces en sturen daar waar nodig. We geven adequate ondersteuning en de juiste adviezen. Wij zijn uw adviseur, vertrouwenspersoon èn uw vaste aanspreekpunt voor het totale traject. 

planuitwerking

Planuitwerking

Jarenlange ervaring en expertise van BIM in combinatie met Total Engineering, stelt ons in staat verantwoorde architectonische en bouwtechnische oplossingen te garanderen binnen elk budget.

plantoetsing

Plantoetsing

Uw plan wordt door onze ervaren en deskundige adviseurs getoetst aan de geldende regels en eisen voor bijvoorbeeld kwaliteit, veiligheid, energiezuinigheid en milieu. Zo weet u dat uw plan aan alle normen voldoet.