Toetsing Bbl

In een toetsing Bbl ofwel Besluit bouwwerken leefomgeving wordt een bouwplan getoetst op het voldoen aan relevante bouwtechnische wet- en regelgeving zoals vastgelegd in de Bbl. Deze wet- en regelgeving geldt voor ieder bouwproject in Nederland en stelt de minimale eisen, op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Het voldoen aan de minimale gestelde eisen zorgt ervoor dat veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en functionaliteit van gebouwen worden gewaarborgd. Verder is er aandacht voor het minimaliseren van eventuele nadelige effecten op de omgeving.

Wet- en regelgeving en bouwvoorschriften vormen een complex en steeds veranderend geheel. Een tijdige bouwplantoets door specialisten is van groot belang. De bouw kan alleen van start nadat is vastgesteld dat het plan voldoet aan de bouwtechnische eisen op alle onderdelen van het Bbl. Het verdient de aanbeveling in een vroeg stadium een toets te laten uitvoeren, zodat knelpunten en valkuilen direct inzichtelijk zijn. Tijdige aanpassing is kostenbesparend en zorgt voor een efficiënter proces.

Toetsing alle onderdelen Besluit bouwwerken leefomgeving

Bureau Bouwkunde toetst uw bouwplan op alle onderdelen van het Bbl. Geen twee projecten zijn hetzelfde en wij begrijpen dat. Wij toetsen altijd op maat en op basis van een grondige analyse van het project zodat alle relevante vereisten worden geïdentificeerd. We kunnen gedurende het hele bouwproces ondersteunen en adviseren,

zodat wijzigingen of aanvullende eisen direct kunnen worden meegenomen. Naar aanleiding van de toets kunnen we de benodigde documenten voorbereiden en indienen bij de relevante instanties, voor de aanvraag omgevingsvergunning. Wij begeleiden deze aanvraag of nemen het hele traject voor u uit handen indien dit gewenst is.

Het voldoen aan de minimale eisen van het Bbl borgt veiligheid, duuzraamheid, functionaliteit en gezondheid voor de gebruikers van het gebouw


Maatwerk toetsing Besluit bouwwerken leefomgeving

Een Bbl toets is maatwerk, en houdt rekening met lokale, regionale en nationale bouwvoorschriften. Verder met alle bouwverordeningen en wetten die op een specifiek project van toepassing zijn. Deze variëren per locatie en type project. Verder kunnen de volgende aspecten aan de orde komen:

Toetsing BBL
  • Veiligheid: bouwveiligheid, brandveiligheid
  • Mileu: energiezuinigheid, mileu-impact, duurzaamheid, stikstofdepositie
  • Technische specificaties
  • Alle documentatie, waaronder tekeningen, berekeningen, rapporten, benodigd voor het indienen van de omgevingsvergunning

In het kader van de Wkb kunnen wij als ook onafhankelijk kwaliteitsborger het bouwplan en bouwwerk toetsen aan het Bbl


Plantoetsing door Kwaliteitsborger

Per januari 2024 is naast het Bbl ook de Wet kwaliteitsborging (Wkb) ingegaan. Wij kunnen als onafhankelijk kwaliteitsborger worden ingezet en zorgen dat uw bouwproject voldoet aan de eisen van de Wkb. Vooralsnog is dit alleen van toepassing voor nieuwbouwprojecten in gevolgklasse 1. Vanaf juli 2025 (voor zover nu bekend) komt hier verbouw gevolgklasse 1 bij en daarna wordt de toepassing van de Wkb stapsgewijs verder uitgebreid. Wilt u meer weten over onze inzet als Kwaliteitsborger? Wij vertellen u er graag meer over.

Neem contact op voor meer informatie

Laat Bureau Bouwkunde uw bouwprojecten toetsen aan alle relevante wet- en regelgeving en normeringen. Ons ervaren team biedt deskundige begeleiding en sturing om te voldoen aan alle eisen. Neem contact met ons op, we vertellen er graag meer over.

Uitgangspunten

Resultaatgericht

Resultaatgericht

Resultaatgericht samenwerken doen wij door besluitvaardig te zijn, accuraat te werken en open te communiceren. Onze risico- en raakvlakanalyses zorgen voor een beheersbaar proces.

Efficiënt proces

Efficiënt proces

Wij realiseren een korte doorlooptijd en een efficiënt proces. Dit doen wij door centralisatie van informatie en integrale afstemming tussen alle partijen. Daarnaast optimaliseren wij onze werkwijzen door standaardisatie en certificering.

Directe en open communicatie

Directe en open communicatie

Wij bewaken de ontwikkeling en voortgang van het project en zorgen voor één aanspreekpunt binnen onze organisatie. Voor u betekent dat korte lijnen en een doeltreffende samenwerking met alle partijen.

Innovatief en deskundig

Innovatief en deskundig

Waar het gaat om het toepassen innovaties en ontwikkelingen in wet- en regelgeving lopen wij graag voor de troepen uit. Met onze deskundigheid, adviezen en werkmethodiek maximaliseren wij onze toegevoegde waarde voor onze klanten.

Bekijk onze andere diensten

bouwmanagement

Bouwmanagement

Wij zorgen voor overzicht, bewaken het proces en sturen daar waar nodig. We geven adequate ondersteuning en de juiste adviezen. Wij zijn uw adviseur, vertrouwenspersoon èn uw vaste aanspreekpunt voor het totale traject. 

planuitwerking

Planuitwerking

Jarenlange ervaring en expertise van BIM in combinatie met Total Engineering, stelt ons in staat verantwoorde architectonische en bouwtechnische oplossingen te garanderen binnen elk budget.

plantoetsing

Plantoetsing

Uw plan wordt door onze ervaren en deskundige adviseurs getoetst aan de geldende regels en eisen voor bijvoorbeeld kwaliteit, veiligheid, energiezuinigheid en milieu. Zo weet u dat uw plan aan alle normen voldoet.