Bouwmanagement

Deskundig bouwmanagement brengt in een bouwproject esthetiek, techniek, functionaliteit en logistiek bijeen. Omdat ieder project onderdeel is van een groter geheel, zijn er verschillende diverse partijen die in dit geheel een eigen aandeel hebben. Daarnaast nemen omvang en complexiteit van bouwprojecten toe en is wet- en regelgeving voortdurend aan wijziging onderhevig.

Dit is waarom coördinatie van een bouwproject veel tijd, kennis en ervaring vergt. Een complexe opdracht die onze projectmanagers in goede banen leiden.

Wij begeleiden onze opdrachtgevers bij het realiseren van hun ambities, binnen afgesproken projectkaders van kwaliteit, tijd en geld. Doel is de haalbaarheid van het initiatief en de maakbaarheid van het plan.

bouwmanagement
Bouwmanagement Bureau Bouwkunde

Onze projectmanagers verzorgen professioneel en onafhankelijk bouwmanagement en deskundige begeleiding. Dit levert u overzicht op, een gestructureerd proces en sturing waar nodig. Verder vormen zij als adviseur en vertrouwenspersoon van begin tot eind een vast aanspreekpunt. Voor een goed gemanaged project zetten wij onze eigen projectmethodiek in, ingebed in ons ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem.

Omdat ieder project risico’s met zich mee brengt is risicomanagement onderdeel van het beheersproces. Ieder risico wordt benoemd en geadresseerd. Tegelijkertijd worden kansen gesignaleerd, gewogen en waar mogelijk benut.

Drijvende kracht is altijd een passie voor de bouwtechniek


Bouwmanagement met brede kennis van zaken

Coördinatie van een bouwproject vergt een breed spectrum van specialismen, die afhankelijk van de vraagstelling in meer of mindere mate in een specifiek project van toepassing zijn. Daarom omvat bouwmanagement integrale toepassing van als deze specialismen.


Ontwerpmanagement
Bij ontwerpmanagement ligt de focus op het doorontwikkelen van het door de architect geschetste ontwerp naar een bouwkundig gezien realistische definitieve ontwerptekening.

Kostenmanagement
Kostenmanagement behelst het overzicht van de kosten en de eindverantwoordelijkheid hiervoor. De bewaking en controle vinden plaats gedurende het gehele bouwproces. Meer- en minderwerk is hier een onderdeel van.

BIM management
In BIM trajecten zorgen wij voor overzicht, BIM protocol en BIM coördinatie. Zodat informatie op het juiste moment en op de goede manier wordt uitgewisseld.

Bouwkundig advies
Adequate bouwkundige ondersteuning en juiste adviezen zijn vanzelfsprekend onderdeel van het altijd complexe bouwproject. Het vormt de basis voor beheersing van het ontwerp en -bouwproces.

Procesbewaking & sturing
Een bouwproject is een complexe opgave waarin zaken als esthetiek, techniek, functionaliteit en logistiek bijeen komen. Daarnaast zijn de omvang en complexiteit van bouwprojecten toegenomen en de regelgeving uitgebreid. Professioneel bouwmanagement verzorgt het overzicht, bewaakt het proces en stuurt bij waar nodig.

Prijs- & contractvorming
Aanbestedings- en contractmanagement zijn in bouwprojecten van groot belang. Wij hebben ruime ervaring met de keuze van de juiste aanbestedingsstrategie, alsmede van ontwerp- en bouwpartners. Hierbij staat een constructieve samenwerking altijd centraal.

Directievoering en toezicht
Als directievoerder in de uitvoeringsfase zien wij erop toe dat door de uitvoerende partijen wordt gerealiseerd wat contractueel is overeengekomen. De toezichthouder is rechterhand van de directievoerder en fungeert als diens ogen en oren op de bouwplaats.

Voor een volledig en professioneel bouwmanagement is de drijvende kracht is altijd passie voor bouwtechniek, de focus is een verantwoorde bouwkundige uitwerking. Zonder brede ervaring en expertise is deze complexe opdracht niet mogelijk. Wij vertellen graag meer over hoe wij invulling hieraan kunnen geven.


Neem contact op voor meer informatie

Wij verzorgen in uw project professioneel en onafhankelijk bouwmanagement. Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op, wij bespreken graag met u de mogelijkheden.

bouwmanagement

Uitgangspunten

Resultaatgericht

Resultaatgericht

Resultaatgericht samenwerken doen wij door besluitvaardig te zijn, accuraat te werken en open te communiceren. Onze risico- en raakvlakanalyses zorgen voor een beheersbaar proces.

Efficiënt proces

Efficiënt proces

Wij realiseren een korte doorlooptijd en een efficiënt proces. Dit doen wij door centralisatie van informatie en integrale afstemming tussen alle partijen. Daarnaast optimaliseren wij onze werkwijzen door standaardisatie en certificering.

Directe en open communicatie

Directe en open communicatie

Wij bewaken de ontwikkeling en voortgang van het project en zorgen voor één aanspreekpunt binnen onze organisatie. Voor u betekent dat korte lijnen en een doeltreffende samenwerking met alle partijen.

Innovatief en deskundig

Innovatief en deskundig

Waar het gaat om het toepassen innovaties en ontwikkelingen in wet- en regelgeving lopen wij graag voor de troepen uit. Met onze deskundigheid, adviezen en werkmethodiek maximaliseren wij onze toegevoegde waarde voor onze klanten.

Bekijk onze andere diensten

bouwmanagement

Bouwmanagement

Wij zorgen voor overzicht, bewaken het proces en sturen daar waar nodig. We geven adequate ondersteuning en de juiste adviezen. Wij zijn uw adviseur, vertrouwenspersoon èn uw vaste aanspreekpunt voor het totale traject. 

planuitwerking

Planuitwerking

Jarenlange ervaring en expertise van BIM in combinatie met Total Engineering, stelt ons in staat verantwoorde architectonische en bouwtechnische oplossingen te garanderen binnen elk budget.

plantoetsing

Plantoetsing

Uw plan wordt door onze ervaren en deskundige adviseurs getoetst aan de geldende regels en eisen voor bijvoorbeeld kwaliteit, veiligheid, energiezuinigheid en milieu. Zo weet u dat uw plan aan alle normen voldoet.