Omgevingsvergunning: de eerste stap richting de bouw van uw project

4 juli 2017

Naar aanleiding van de vragen die Bureau Bouwkunde Nederland geregeld krijgt over het aanvragen van een dergelijke omgevingsvergunning en alles wat daar bij komt kijken hebben wij onze collega Raymond Vink gevraagd naar zijn expertise en ervaring met de procedures. 

Bouwwerken moeten passen in hun omgeving en mogen geen gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van bewoners en gebruikers. Het (ver)bouwen en gebruik van gebouwen is daarom aan regels gebonden. Alle gebouwen moeten aan die regels voldoen. Meestal is voor zowel sloop als bouwen een omgevingsvergunning (Wabo) nodig. De omgevingsvergunning, die in 2010 is ingevoerd, is een geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De Wabo integreert een groot aantal (circa 25) vergunningen, ontheffingen en meldingen tot één omgevingsvergunning.

 Vergunning nodig of niet?

“Niet voor elk bouwplan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bij de huidige bouwvergunning wordt onderscheidt gemaakt tussen vergunningsvrij, meldingsplichtig en een reguliere bouwvergunning.” geeft Raymond aan. Ook onder de Wabo wordt onderscheidt gemaakt in verschillende vormen van een omgevingsvergunning. Voor de activiteit bouwen worden de volgende drie vormen onderscheiden:

  1. VergunningsplichtigVoor een bouwplan heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig voor ten minste de activiteit bouwen. Natuurlijk moet er wel sprake zijn van ‘bouwen‘. Bij de aanvraag wordt uw plan aan het bestemminsplan, welstandeisen en de regelgeving van het bouwbesluit getoetst.Voor de fase sloop wordt ook vanaf 10m3 sloopafval een vergunning vereist. Dit onderdeel wordt vaak over het hoofd gezien en vergeten. Dit kan voor vertraging in het totale proces zorgen als dit betekend dat bijvoorbeeld de activiteit bouwen moet worden uitgesteld als voor de sloopfase nog geen vergunning is vergeven.Als uw plan constructieve ingrepen bevat in een bestaand pand is er altijd een vergunning nodig waarbij een rapport en berekening nodig is om aan te tonen dat de constructieve ingreep is bekeken door een professional.

U heeft geen vergunning nodig voor de activiteit bouwen indien het bouwplan in de volgende twee categorieën valt:

  1. Vergunningsvrij bouwenBij deze categorie dient u het bouwplan eerst te toetsen aan het bestemmingsplan. Voldoet het bouwplan aan het bestemmingsplan dan heeft u geen omgevingsvergunning nodig voor de activiteit bouwen.Voldoet het bouwplan echter niet aan het bestemmingsplan dan moet u voor de strijdigheid met het bestemmingsplan een omgevingsvergunning aanvragen. De activiteit bouwen blijft echter vergunningsvrij. U bent niet verplicht om bouwkundige tekeningen en constructieberekeningen in te dienen bij de gemeente. Dit is uiteraard wel verstandig om deze te laten maken.
  2.  Vergunningsvrij bouwen en bestemmingsplanHierbij heeft u geen omgevingsvergunning nodig. U mag direct zonder toestemming of melding met de bouwwerkzaamheden beginnen. Het bouwplan hoeft niet worden getoetst aan het bestemmingsplan en kan daar dus mee in strijd zijn. Ook hierbij moet het bouwwerk voldoen aan de richtlijnen van het Bouwbesluit waardoor het gebruikelijk is om ook dan bouwtechnische tekeningen te laten maken. Deze tekeningen zorgen ervoor dat u als klant altijd het gewenste resultaat krijgt.

Proces

Het proces verschilt uiteraard per project, geeft Raymond aan. “Dit hangt van de wensen van de klant en van de bouwplannen met de daarbij behorende consequenties. We kunnen de klant in ieder geval van A tot Z begeleiden en ondersteunen. Afhankelijk van wat er gevraagd wordt kunnen wij onze diensten daarop aanpassen“. Inhoudelijk betekend dit dat we eerst in gesprek gaan met de klant om te analyseren wat wij voor hem of haar kunnen betekenen. Mocht blijken dat er meer gevraagd is om de uiteindelijke vergunning te kunnen aanvragen dan geven we dit direct aan. Globaal kunnen wij onze diensten opdelen in twee categorieën. Door onze expertise kunnen we zowel een full-service ondersteuning aanbieden als bijv. één of twee onderdelen van de benodigde documenten. Bij het full-service pakket kunnen we naast de vergunningsprocedure begeleiden, een vergunningscheck doen ook de totale bouwkundige uitwerking verzorgen. “Het grote voordeel hierbij is dat alles centraal wordt uitgewerkt waardoor u één aanspreekpunt heeft en hierdoor is direct de voortgang inzichtelijk.“ geeft Raymond aan.

Enkele vragen die we vaak horen zijn bijvoorbeeld:

  • Heb je een vergunning nodig voor een dakterras?
  • Is een vergunning voor de sloop noodzakelijk?
  • Wat is de maximale toelaatbare bouwhoogte van het nieuw te bouwen gebouw?
  • Wat moet ik doen na het ontvangen van de omgevingsvergunning?
  • Er is asbest gevonden. Wat nu?

“Naast het verzorgen van het full-service pakket schrijven we ook bijvoorbeeld een brandveiligheidsrapport en/of bouwveiligheidsplan.“ geeft Raymond aan. Dit zijn documenten die vaak ook worden gevraagd bij een omgevingsvergunning.

Brandveiligheid en bouw- & veiligheidsplan. 

Brandveiligheid vormt een belangrijk onderdeel van de bouwregelgeving. Door uw ontwerp of gebouw vroeg te laten toetsen voorkomt u problemen en heeft u een veilig pand wat voldoet aan alle eisen. Onze Fire Safety Engineer, Raymond Vink, vertaald een dergelijk onderzoek overzichtelijk in een rapport.

Daarnaast leveren we Bouwen levert automatisch bepaalde risico’s met zich mee. Door onze ervaring met een verscheidenheid van projecten kunnen wij dergelijke risico’s inzichtelijk maken d.m.v. het opstellen van een bouw- en veiligheidsplan. Dergelijke plannen zijn vaak noodzakelijk voor uw omgevingsvergunning.