Welke garanties biedt een stabu bestek of technische omschrijving?

Welke garanties biedt een stabu bestek of technische omschrijving?

2 december 2022

Voor het bouwen of verbouwen van een gebouw is het onmisbaar dat een contractstuk met de aannemer wordt opgesteld. Deze bestaat doorgaans uit (bestek)tekeningen, een STABU bestek of technische omschrijving, de opdracht en een begroting. Deze verzameling van documenten zorgen er voor dat de opdrachtgever een goed inzicht heeft wat van de aannemer mag worden verwacht.

Wat is een technisch bestek of STABU technisch bestek?

In een technisch bestek (STABU) worden de technische en juridische bepalingen vastgelegd. Het is een gedrukt boek waarin de basis kwaliteitseisen staan omschreven waaraan een werk moet voldoen op zowel technisch als administratief gebied. Dit is een herkenbaar systeem voor de gehele bouwsector. De juridische bepalingen zijn vastgelegd in de Algemene Voorwaarden waar vaak de UAV 2012 van toepassing is verklaard. Dit zijn standaard voorwaarden die in het bijzonder zijn opgesteld voor de bouw. In de UAV staan regels over de aansprakelijkheid van de aannemer gedurende de uitvoeringsfase van het bouwwerk. Daarnaast zijn er regels opgenomen die de aansprakelijkheid betreffen van de aannemer nadat het werk is opgeleverd. Dit wordt aangevuld met de Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever of met project specifieke voorwaarden. Aansluitend bevat het STABU bestek de bouwtechnische specificaties of werkomschrijving die een onmiskenbaar inzicht verschaffen in de toe te passen elementen, materialen, producten en de daarbij behorende kwaliteit.

 

Opbouw van een STABU bestek

In de Algemene Voorwaarden wordt ook aangegeven welke voorschriften van toepassing zijn zoals de verantwoordelijkheden van partijen en afspraken rondom de directievoering en toezicht tijdens de uitvoering. Aansluitend ook welke garanties en verzekeringen van toepassing moeten zijn maar ook hoe bijvoorbeeld wordt omgegaan met (plan)wijzigingen en kosten zoals meer- en minderwerk. Tot slot worden er ook bepalingen opgenomen over de arbeidsomstandigheden en bouwplaatsvoorzieningen.

In het werkdeel van het bouwkundig bestek worden de toe te passen materialen en producten benoemd. Aansluitend ook de materiaalspecificaties en de gewenste kwaliteit. Dit wordt volgens de STABU systematiek opgebouwd wat zorgt voor uniformiteit en structuur wat de bruikbaarheid van het STABU bestek vergroot. STABU is al meer dan 40 jaar een begrip voor informatievoorziening in de bouwsector en is opgezet door Stichting STABU. De stichting is kortgeleden gefuseerd met Ketenstandaard en is een samenwerkingsverband van de grote organisaties in de Nederlandse bouwsector. De naam afgeleid van de taak waarvoor zij staat: het uitgeven en beheren van de gestandaardiseerde bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw.

Samenvattend kun je stellen dat het uiteindelijke STABU-bestek de volgende onderdelen bevat:
– Algemene Voorwaarden
– bouwtechnische specificaties of werkomschrijving
– aanvullende administratieve of technische bepalingen

 

Wat is het verschil tussen een STABU bestek en een technische omschrijving?

Het verschil tussen een STABU bestek en een technische omschrijving zit hem in het niveau van uitwerking. Een technische omschrijving bevat minder detail dan een STABU bestek. In een STABU bestek wordt bijvoorbeeld omschreven welk type verf onder welke methode moet worden aangebracht op een kozijn, in een werkomschrijving wordt alleen aangegeven dat het kozijn moet worden geschilderd. Het opstellen van een bestek duurt dan ook langer dan een technische omschrijving.

Het toepassen van een STABU bestek is afhankelijk van de situatie. Budget, ervaring met de aannemer en aanbestedingsmethode spelen hierbij een aanmerkelijke rol.

 

Aanbesteden zonder STABU bestek: kan dat?

Je kunt aanbesteden zonder technisch bestek (STABU). Bureau Bouwkunde raadt dit zeer nadrukkelijk af. Zonder een technisch STABU bestek kan namelijk prijs en kwaliteit van de verschillende aannemers in veel gevallen moeilijk met elkaar vergeleken worden. Dus is het ook moeilijker om de kwaliteit van de uitvoering te controleren. Dit heeft logischerwijs te maken met het feit dat er niet tot in detail benoemd is welke producten, kwaliteit en garanties er worden verwacht. Met als gevolg een uiteenlopende prijs en veel onduidelijkheid over het verwachtte eindresultaat.

Afhankelijk van het project adviseert Bureau Bouwkunde minimaal een technische omschrijving aangevuld met Algemene Voorwaarden. Voor complexere bouwwerken adviseren wij altijd een volledig technisch bestek (STABU). Op deze manier krijgt u als opdrachtgever altijd wat u verlangt van uw bouwproject.

 

Hoe helpt een technisch bestek bij meer- en minderwerk?

Omdat een technisch STABU bestek een zeer uitgebreid document is waarin tot in detail wordt omschreven wat er wordt verwacht is dit daarnaast een mooi contractstuk als er moet worden onderhandeld over het meer- en minderwerk. Als een aannemer een alternatief product of materiaal voorstelt kan dit worden gezien als een bestekswijziging. Met het technisch STABU bestek kunnen wij voor u nagaan wat de mogelijke financiële en/of bouwkundige consequenties zijn.

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Bestekken schrijven doet Bureau Bouwkunde al meer dan 30 jaar. Een technisch bestek schrijven blijft toch altijd ‘maatwerk’. Een bestek wordt dus altijd opgesteld in nauw overleg met u. Op deze manier kunnen wij rekening houden met uw wensen en eisen. Daarboven op zullen wij tijdens het schrijven van het technisch bestek met proactieve adviezen komen als mogelijke optimalisatie van uw ontwerp, de keuze van producten, materialen en afwerkingen. Zo krijgt u altijd dat wat u wilt en waar u voor heeft betaald.

Bent uw benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op Raymond Vink. (r.vink@bureaubouwkunde.nl of tel. 010-4177714) of kijk bij onze diensten.

Raymond Vink, projectleider