Waarom is een goed veiligheidsplan ontwerpfase een must?

Waarom is een goed veiligheidsplan ontwerpfase een must?

24 juni 2020

Om deze vraag te beantwoorden is het natuurlijk goed om te weten wat er in een veiligheidsplan wordt geschreven en waarom een dergelijk rapport verplicht is bij de aanvraag omgevingsvergunning en als basis geldt voor het VGM-plan ten behoeve van de uitvoering.

Veiligheidsplan ontwerpfase

Een veiligheidsplan ontwerpfase bestaat uit een V&G-plan (veiligheids- en gezondheidsplan) en een sloop- / bouwveiligheidsplan. Hierin is opgenomen hoe opdrachtgever, hoofd- en onderaannemers ervoor zorgen dat werknemers veilig kunnen werken aan een bouwproject. Het V&G-plan is een overzicht van alle afspraken op het gebied van veiligheid en gezondheid. Het V&G-plan moet een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben van de werkzaamheden tijdens het project. Ook bedrijfshulpverlening is onderdeel van het V&G-plan.

De opdrachtgever of ontwerpende partijen moeten ervoor zorgen dat in de ontwerpfase rekening wordt gehouden met de verplichtingen voor de arbeidsomstandigheden die gelden in de uitvoeringsfase (Arbobeleid, opstellen Risico-Inventarisatie (V&G-plan ontwerpfase) en voorlichting en onderricht). Het V&G-plan ontwerpfase geldt vervolgens weer als basis voor de V&G-plan uitvoeringsfase. In de uitvoeringsfase spelen met name de uitvoerende partij, de V&G coördinator uitvoeringsfase, werkgevers en zelfstandigen een belangrijke rol als het gaat om veilig en gezond werken.

 

V&G-plan wettelijk verplicht volgens Arbowet

Volgens artikel 2.28 van het Arbobesluit is het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G plan) in de volgende gevallen verplicht:

– Indien de uitvoering langer duurt dan 30 werkdagen en waarbij méér dan 20 personen tegelijk aanwezig zijn, of
– Indien de uitvoering méér dan 500 mensdagen duurt, of
– Indien het een werk betreft die als bijzonder gevaarlijk wordt beschouwd (ongeacht de grootte), zoals bedelving, beknelling, vallen, montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen (beton, staal, machines e.d.), besloten ruimten en overige specifieke risico’s.

 

Sloop- en Bouwveiligheidsplan wettelijk verplicht volgens het Bouwbesluit 2012.

Volgens het Bouwbesluit 2012, artikel 8.7 ‘Veiligheidsplan’ is een Sloop- of Bouwveiligheidsplan verplicht bij een Sloopmelding en/of een aanvraag Omgevingsvergunning. In dit document dienen te zijn opgenomen:

– Veiligheid van de directe omgeving
– Beschadiging of belemmering van de wegen, belendingen en openbaar groen in de directe omgeving
– Bouwplaatsinrichting
– Gegevens mbt de sloop-/bouwmethodiek en materiaal en materieel e.d.
– Bouwput met voorzieningen.
– Geluid- en trillingsmonitoring van de omgeving.

Vanaf 01 juli 2020 dient ook de veiligheidsafstand te worden aangehouden. Deze veiligheidsafstand is gerelateerd aan de gebouwhoogte en het hijsgebied van de bouwkranen. Deze afstand dient te worden bepaald volgens de Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid (opgesteld door de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland)

 

Een veiligheidsplan zorgt voor een veilige werkomgeving

“Een ongeluk zit in een klein hoekje” wordt er altijd gezegd. In werkelijkheid geldt dit natuurlijk ook voor op de bouwplaats. Er zijn veel voorbeelden waarbij de veiligheid op de bouwplaats niet goed was gewaarborgd en waarbij er helaas ook slachtoffers zijn gevallen. Als achteraf blijkt dat er ook geen veiligheidsplan is gemaakt dan is de opdrachtgever dan vaak ook aansprakelijk.

Bureau Bouwkunde Nederland BV maakt al meer dan 20 jaar veiligheidsplannen voor opdrachtgevers, architecten en/of aannemers. Zo kunt u bijvoorbeeld bij ons een veiligheidsplan ontwerpfase inclusief sloop- en bouwveiligheidsplan laten opstellen zodat u voldoet aan de wet- en regelgeving.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met Raymond Vink. Raymond kunt u bereiken via r.vink@bureaubouwkunde.nl of telefonisch via 010-417 77 14.

Raymon Vink