Verduurzamen bestaande bouw; betaalbaarder dan je denkt

Verduurzamen bestaande bouw; betaalbaarder dan je denkt

29 juni 2021

Peter Houtman, adviseur en bouwkostenexpert bij Bureau Bouwkunde, licht toe hoe grootschalig én betaalbaar verduurzamen van bestaande woningen op korte termijn haalbaar is. Samen met het nijpende woningtekort, met name voor starters, vormt deze uitdaging de motor achter disruptieve veranderingen in de bouwsector. Partijoverstijgend samenwerken, gefaciliteerd door digitalisering, staat centraal in zijn visie.

Peter: “De bouw is een dynamische en zich snel ontwikkelende sector, in het midden van de actualiteit. Het is zaak om niet alleen de uitdagingen maar vooral de mogelijkheden te zien! Al die veranderingen gebeuren niet voor niets. Grote voorliggende thema’s zijn het nijpende woningtekort en de verduurzamingsslag met energietransitie. In combinatie met de digitalisering vormen deze thema’s dé motor achter disruptieve veranderingen. Bureau Bouwkunde heeft de kennis in huis om hierop te kunnen inspelen en een actief aandeel te nemen in de toekomst van de bouw.

 “Ontwikkelingen rond energietransitie en digitalisering in de bouw worden met argusogen gevolgd”

De bouw is een branche met grote implicaties. Als motor van de economie ligt er een enorme verantwoordelijkheid. Het is dan ook niet vreemd dat de ontwikkelingen rondom duur­zaamheid en digitalisering vanuit politiek, vakbonden en samenleving met argusogen worden gevolgd, In mijn optiek moeten we ons zeker niet focussen op mogelijk verlies van banen door die digitalisering. Door een andere manier van bouwen zullen er in de toekomst inderdaad minder traditionele bouwvakkers zijn, maar daar staat tegenover dat door pre­fabricage en modulaire aanpak in de bouw de vraag naar mensen met andere kennis en skills groeit.

“Prefabricage en modulaire bouw is dé oplossing voor tekort aan betaalbare woningen”

Prefabricage en modulaire aanpak vormen samen dé mogelijkheid om aan het nijpende tekort aan betaalbare huisvesting tegemoet te komen. Prefab bouwen in de fabriek onder gecontroleerde omstandigheden kan heel kostenefficiënt gebeuren. Bovendien kan helemaal vooraan het proces de kwaliteitscontrole plaatsvinden; de steeds specifieker wordende wet- en regelgeving en kwaliteitsborging, onder andere op het gebied van duurzaamheid en milieu, vragen hierom.

Het zijn geen geringe kwesties die nu spelen. De vanzelfsprekendheid van een eigen dak boven het hoofd is in het geding. Daarnaast gaat het over niet minder dan de leefbaarheid van onze omgeving en de zorg voor de nieuwe generatie. De aangescherpte wet- en regelgeving op gebied van duur­zaamheid betreffen niet alleen nieuwbouw. De komende tien jaar moeten miljoenen bestaande woningen verduurzaamd worden. Een gigantische opgave, niet alleen voor bijvoorbeeld grote woningbouwcorporaties maar ook voor talloze particuliere eigenaren.

Om aan al deze partijen tegemoet te komen ontwikkelt Bureau Bouwkunde in samenwerking met zusterorganisatie DVTadvies een gestructureerde planaanpak waardoor verduurzaming van bestaande bouw heel overzichtelijk, specifiek en daarmee kostenefficiënt wordt. Dit kan voor één individuele woning maar ook voor meerdere woningen tegelijk. Wij zijn ervan overtuigd dat wij door deze aanpak bijdragen aan een oplossing voor een kwestie die door veel partijen als nijpend wordt ervaren.

“Verduurzaming bestaande bouw kan door ons kostenefficiënt worden gerealiseerd”

Onze aanpak betreft een scan waarbij bouwkundige en installatietechnische aanpassingen, die nodig zijn om een woning naar een acceptabel energieprestatieniveau te krijgen, worden geïnventariseerd. Vervolgens wordt een advies en een stappenplan opgesteld; de eigenaar heeft daarmee een compleet overzicht wat nodig is, hij kent de mogelijke planning en weet waar hij aan moet denken qua investering.

Het stappenplan bestaat uit een opname van de bestaande situatie, een plan van aanpak gebaseerd op deze quickscan, waarbij uiteraard een kostenraming wordt meegenomen en de gemaakte bouwkundige en installatietechnische keuzes gebaseerd worden op de principes van de Trias Energitica:
Stap 1: beperk de energievraag, door optimale isolatie van de gebouwschil en door een effectief installatieconcept.
Stap 2: gebruik energie uit hernieuwbare bronnen of reststromen.
Stap 3: gebruik indien nodig eindige (fossiele) energiebronnen efficiënt en compenseer dit op jaarbasis met 100% hernieuwbare energie.

Voor het realiseren van de geadviseerde maatregelen heeft de eigenaar in ons één aanspreekpunt, maar voor de uitvoering kan uiteraard gekozen worden uit allerlei marktpartijen. We hebben alle kennis in huis om dit aan te bieden en werken nu met DVTadvies het format verder uit.

“Bureau Bouwkunde zoekt de samenwerking om zich verder in te zetten voor circulariteit in de bouw. Er valt letterlijk een wereld te winnen.”

Voor Bureau Bouwkunde hebben we de ambitie om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van duurzaamheid en circulariteit in de bouw. Dit kunnen we niet alleen en we zullen hierin altijd de samenwerking moeten zoeken. Wij denken bijvoorbeeld aan koppelingen in BIM met databases van herbruikbare bouwmaterialen, het integreren van een materialenpaspoort en het managen van data die van belang zijn gedurende de hele life cycle van een gebouw. Vanaf concept, tot bouw, tot beheer tot sloop. Er valt wat dat betreft een wereld te winnen, letterlijk.

Ik vind het persoonlijk geweldig dat ik in de staart van mijn carrière deze ontwikkelingen in de bouw kan meemaken. Ik durf ze gerust disruptief te noemen. Het is nu aan ons als organisatie om hier actief een aandeel in te nemen. Die verantwoordelijkheid nemen we graag.”

Meer weten over onze diensten? Klik hier !
Peter Houtman is bereikbaar bij Bureau Bouwkunde op 010-417 77 14.