De vergewisplicht van de opdrachtgever in een bouwproject

De vergewisplicht van de opdrachtgever in een bouwproject

9 mei 2023

De vergewisplicht van de opdrachtgever in de Ontwerpfase van een bouwproject is een onderdeel van het Arbobesluit, Afdeling 5 ‘Bouwproces’. Hoewel de vergewisplicht van kracht is sinds 2016 blijkt in de praktijk onvoldoende duidelijk wat er nu eigenlijk van een opdrachtgever wordt verwacht.

Reden voor mij om hieronder de consequenties van dit artikel in het Arbobesluit nog een keer op een rijtje te zetten. Gezien de recente controles van de Arbeidsinspectie waarbij op meer dan 140 van de 200 gecontroleerde bouwplaatsen overtredingen werden geconstateerd verdient het thema veiligheid en gezondheid op de bouwplaats blijvende aandacht.

 

Onderdelen van de vergewisplicht

De ‘vergewisplicht’ van de opdrachtgever in de Ontwerpfase valt in een aantal onderdelen uiteen:

1. Ontwerpverantwoordelijkheid:

De opdrachtgever dient aan te tonen dat deze op de hoogte is van alle gemaakte afspraken op het gebied van V&G. Dit betekent dat in een Ontwerpteamvergadering het onderdeel V&G een vast item is. Alle keuzes inzake V&G worden vastgelegd in de notulen.
Materiaalkeuzes dienen onderzocht, besproken en onderbouwd (vastgelegd) te worden. Een praktisch voorbeeld: een zandcement dekvloer is, in vergelijking met een zelfvloeiende anhydriet dekvloer, fysiek meer belastend voor medewerkers, vanwege het handmatig vlakken met de rij. De keuze die wordt gemaakt dient te worden onderbouwd met aandacht voor de gevolgen voor fysieke belasting. De impact van het onderdeel V&G Ontwerpfase wordt bij verbouwingen en transformaties nog groter in verband met doorbraken en inpassingen.

2. V&G-coördinator Ontwerpfase:

De opdrachtgever dient, volgens het Arbobesluit, en de Landelijke richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid een coördinator V&G Ontwerpfase aan te stellen.

3. Aanbesteding:

In de aanbestedingsprocedure bij de voorselectie van aannemers moet meegenomen worden dat de aannemers in de Uitvoeringsfase capabel zijn om de V&G-maatregelen uit te voeren en verder uit te werken in (deel) V&G-plannen. Bij de inschrijving (Inschrijfbegroting) dienen de aannemers (en hun onderaannemers/ZZP’ers) dit ook schriftelijk aan te tonen. Dit is een indieningsvereiste geworden.

4. Aannemingsovereenkomst/opdracht:

Bij opdracht bevestigt de aannemer dat in de Uitvoeringsfase door de aannemer (en diens onderaannemers/ZZP’ers) voldaan zal worden aan het V&G-plan en dat dit plan verder zal worden uitgewerkt in deelplannen. Dit moet aantoonbaar worden overeengekomen in een door opdrachtgever en aannemer ondertekend document. Deze eis dient in de uitvraag bij de start van de procedure duidelijk vermeld te worden.

5. V&G-coördinator Uitvoeringsfase:

De opdrachtgever dient schriftelijk (aantoonbaar) een coördinator V&G Uitvoeringsfase aan te stellen.

Opdrachtgevers die bovenstaande zaken niet kunnen aantonen kunnen door de Arbeidsinspectie in gebreke worden gesteld en een boete krijgen.

Heeft u vragen over zaken rondom Arbowetgeving en veiligheid en gezondheid op de bouwplaats, dan beantwoord ik deze graag. Voor het opstellen van een V&G plan kunt u ook contact met mij opnemen!

 

Raymond Vink