Het Bbl en het bouwveiligheidsplan

Het Bbl en het bouwveiligheidsplan

8 april 2024

Met het ingaan van het Bbl is de situatie rondom het bouwveiligheidsplan gewijzigd. De Bewust Veilig-dag, dit jaar op woensdag 27 maart, is een mooie aanleiding om hier nader naar te kijken. De wijziging is gevolg  van het streven van de wetgever om de veiligheid in de omgeving van bouw- of sloopactiviteiten beter te borgen. Hieronder lichten wij dit kort toe.


Bouwveiligheidsplan en VDO

In de oude situatie onder het Bouwbesluit was een BVP verplicht als indieningsvereiste bij de Aanvraag vergunning Omgevingsplanactiviteit (OPA). In de nieuwe situatie onder het Bbl is dit aangepast. Er dient nu een risicomatrix  ingevuld te worden, die geldt als indieningsvereiste. Deze risicomatrix maakt de geïdentificeerde risico’s inzichtelijk en weegt ze middels een puntentoekenning. Vervolgens blijkt hieruit of het opstellen van een Bouwveiligheidsplan en het aanstellen van een Veiligheidscoördinator Directe Omgeving (VDO) verplicht zijn. Vooroverleg met het Bevoegd Gezag, voorafgaand aan de indiening, wordt aangeraden. Zowel de risicomatrix, als het genoemde vooroverleg (of concept-indiening) als de VDO zijn nieuw en worden hieronder toegelicht.

De wijzigingen die zijn doorgevoerd in deze nieuwe situatie zijn gericht op het in een vroege fase, in overleg met betrokken partijen adresseren van de risico’s die de bouw- en sloopwerkzaamheden met zich mee brengen.


Bouw- en sloopveiligheid in het Bbl

Bouw- en sloopveiligheid zijn in het Bbl opgenomen in Hoofdstuk 7.1. Het niet voldoen aan dit Hoofdstuk 7.1 Bouw- en sloopwerkzaamheden aan bouwwerken zou een weigeringsgrond kunnen zijn voor de Aanvraag vergunning Omgevingsplanactiviteit (OPA).

In dit hoofdstuk staat in artikel 7.4 dat dat iedereen die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat werkzaamheden een gevaar vormen voor de omgevingsveiligheid, de gezondheid en/of beschadigingen en belemmeringen van de omgeving, dit gevaar moet voorkomen of wegnemen. Dit artikel is dus ook al van toepassing voor de Ontwerpfase, waarin de eerste maatregelen kunnen worden genomen die een kader vormen voor de aannemer om dit verder uit te werken. Het tijdig laten plaatsvinden van hierboven genoemd vooroverleg met Bevoegd Gezag en alle betrokken partijen is hier logisch onderdeel van.

Al in de ontwerpfase kunnen maatregelen genomen worden die een kader vormen voor de aannemer om verder uit te werken

De Artikelen 7.5, 7.5a en 7.5b geven voorschriften voor maatwerk betreffende het BVP. Dit maatwerk wordt door middel van de risicomatrix bepaald. Deze risicomatrix is zoals gezegd een indieningsvereiste. Afhankelijk van de uitkomst van de ingevulde matrix is een BVP al dan niet eveneens verplicht bij een Aanvraag vergunning Omgevingsplanactiviteit (OPA).

Indien een BVP inderdaad verplicht is (en dit zal in de praktijk bij een project met enige complexiteit al snel zo zijn), dient dit plan te worden opgesteld op basis van de Artikelen 7.15 t/m 7.19 van het Bbl én de gemaakte afspraken tijdens het vooroverleg.


De veiligheidscoördinator Directe Omgeving (VDO)

Tevens moet er een ‘Veiligheidscoördinator Directe Omgeving’ (VDO) worden aangesteld door de opdrachtgever of hoofdaannemer. De rol van VDO is in lijn met de vanuit de Arbowet voorgeschreven veiligheid- en gezondheidscoördinator (V&G).

Ter verduidelijking: waar deze V&G coördinator zich richt op de arbeidsveiligheid van werknemers óp de bouwplaats, richt de VDO zich op veiligheid en gezondheid in de directe omgeving van bouwplaats. De letterlijke grens tussen het werkgebied van de VDO en van de V&G coördinator wordt gevormd door het bouwhek of de schutting.

De VDO draagt er tevens zorg voor dat het van toepassing zijnde bouwveiligheidsplan steeds actueel blijft gedurende de uitvoering (zoals de V&G coördinator ervoor zorgt dat de RI&E tijdens de uitvoering voortdurend wordt bijgesteld indien de uitvoeringspraktijk hier aanleiding toe geeft).


Bouwveiligheidsexpertise Bureau Bouwkunde

In deze nieuwe praktijk onder het Bbl is het streven dat de partijen zo vroeg mogelijk in het planproces nadenken over de bouw- en sloopveiligheid. Hierdoor komen eventuele te nemen maatregelen voor bouw- en sloopveiligheid tijdig in beeld en kan door de opdrachtgever een Veiligheidskundige bij de Ontwerpfase worden betrokken voor het invullen van de risicomatrix en het opstellen van het BVP. Daarnaast kan de Veiligheidskundige betrokken zijn bij de afspraken met de gemeente over de te treffen maatregelen op gemeentelijk grondgebied, zoals het afsluiten van wegen, uitritten, regelen van verkeer, in kaart brengen van belendingen, monitoringsplannen en dergelijke.

Inzet van een Veiligheidskundige levert vroegtijdig inzicht en een maatwerk bouwveiligheidsplan

Onze bouwveiligheidsexperts hebben veel ervaring met het opstellen van maatwerk bouwveiligheidsplannen, zowel in de ontwerpfase als in de uitvoeringsfase. Wij kunnen zorgdragen voor het in een vroeg stadium invullen van de risicomatrix en het anticiperen op de juiste te nemen veiligheidsmaatregelen (vastgelegd in een concept BVP), die wij afstemmen met de gemeente in het vooroverleg.

Tijdens de uitvoering kunnen wij vanuit de rol van VDO het bouwveiligheidsplan actueel en relevant houden. Ook indien een BVP niet verplicht is kunnen wij met u in een vooroverleg met de gemeente ervoor zorgdragen dat aan alle vereisten op het gebied van bouwveiligheid van het Bbl wordt voldaan.

Heeft u vragen hierover? Neem gerust contact met ons op!