Open standaarden essentieel voor succesvol samenwerken in een BIM model

Open standaarden essentieel voor succesvol samenwerken in een BIM model

8 april 2024

De toepassingen van BIM worden steeds complexer en uitgebreider. Het digitale bouwproces vraagt aan alle betrokken partijen meer samenwerking en transparantie dan in het verleden. Het beschikbaar zijn van open standaarden vormt voor het werken met BIM een essentiële voorwaarde. Niet minder belangrijk is eenduidigheid en het transparant vastleggen van afspraken, bijvoorbeeld in een BIM protocol en BIM uitvoeringsplan.

Verder is er door deze noodzakelijke ontwikkelingen in de bouwbranche steeds meer aandacht voor de internationale ISO 19650 norm, gericht op het optimaal managen van integrale samenwerking. Hieronder lichten wij deze aspecten nader toe.


Open standaarden als voorwaarde

Open, voor alle relevante partijen beschikbare, standaarden stroomlijnen het werk. Ze optimaliseren de inzet van BIM, voorkomen spraakverwarring, faciliteren soepele data-uitwisseling en zorgen ervoor dat projectinformatie gemakkelijk terug te vinden is. Er zijn verschillende standaarden beschikbaar. Binnen Bureau Bouwkunde gebruiken wij onder andere de NLRS, NL/SfB, BIM basis ILS en ILS Ontwerp & Engineering.

In de NLRS zijn standaard afspraken vastgelegd, die het mogelijk maken om informatie uniform te borgen in een Revit-model. Het werken met deze standaarden schept orde in de informatiestructuur. De uitwisseling van informatie tussen partijen wordt zo eenduidig, efficiënt en minder foutgevoelig. De NLRS bevat afspraken over Naamgeving, Object Styles, Parameters, Mapping, Algemene modelleerregels en Documentatie.

Een van de bekendste en oudste BIM-standaarden in Nederland is de NL-SfB. Het is de officiële Nederlandse versie van de internationaal erkende SfB-classificatie en is specifiek gericht op de bouwsector. De NL/SfB (of NL-SfB) is in Nederland de standaard voor het classificeren van elementen, materialen en detailleringen in de bouw.

In de BIM basis ILS worden op uniforme wijze de gedetailleerde informatieleveringsspecificaties (ILS) gedefinieerd. Een grote hulp hierbij is een door de branche ontwikkelde ILS configurator, die het mogelijk maakt op een uniforme manier stapsgewijs tot informatieleveringsspecificaties te komen.

Bij de ILS Ontwerp & Engineering (ILS O&E) gaat het om het ontwerpproces (prestatiemodellen) en is nagedacht over welke informatie wanneer nodig is om tot een integraal ontwerp te komen. De informatie die wordt toegevoegd aan de modellen dient om tijdens de engineering voor te sorteren op uitwisseling met de producerende en leverende partijen.


BIM protocol en BIM uitvoeringsplan

Een vlekkeloos verlopende samenwerking dient tot in detail te worden voorbereid. Het gebruik van het BIM protocol en BIM uitvoeringsplan zijn belangrijke hulpmiddelen om te komen tot eenduidigheid en een goed verlopend BIM proces.

Een BIM Protocol is bedoeld om projectspecifieke contractbepalingen vast te leggen. Via dit Protocol zal de partner of (onder)aannemer verklaren dat hij beantwoordt aan de vraag van de opdrachtgever. Dit wordt als bijlage aan het contract toegevoegd.

Een BIM Uitvoeringsplan (BUP) is bedoeld om onderlinge BIM-werkafspraken vast te leggen. In het BIM Uitvoeringsplan zijn de afspraken vastgelegd die de projectpartners hebben gemaakt (en nog zullen maken) om tenminste op de BIM-levermomenten te voldoen aan de informatiebehoeften van de opdrachtgever.

Een BIM protocol en BIM uitvoeringsplan leggen dus afspraken vast voor het gebruik van BIM, zodat betrokken weten wat er van hen wordt verwacht. De richtlijnen kunnen onder meer betrekking hebben op bestandsformaten, niveaus van detail, classificatiesystemen en communicatieprotocollen. Verder kunnen bepalingen worden meegenomen over verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden, bijvoorbeeld waar het gaat over eigenaarschap en het onderhoud van het model of het beheren van wijzigingen.


ISO 19650 BIM norm

Om het werken met BIM goed te managen is er steeds meer aandacht voor de ISO 19650 norm. Dit is een internationaal geaccepteerde standaard voor overall integrale samenwerking op een goed beveiligde en voor alle betrokken partijen toegankelijke plek. Binnen Bureau Bouwkunde is het werken met BIM een belangrijke specialisatie, waarbij we voortdurend investeren in het steeds verder ontwikkelen in kennis en toepassingen. Vandaar dat wij de ambitie hebben om te certificeren voor ISO 19650.

Lees onder meer hier meer over onze visie op werken met BIM.  Wilt u meer weten onze BIM expertise of over onze recente BIM projecten? Neem gerust contact met ons op!


Open standaarden BIM model