De essentiële rol van de kwaliteitsborger in het bouwproces

De essentiële rol van de kwaliteitsborger in het bouwproces

4 juni 2024

In dit artikel gaan we in op de essentiële rol van de kwaliteitsborger in het bouwproces. Met de inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) is de kwaliteitsborger in bouwprojecten geïntroduceerd, vooralsnog alleen voor nieuwbouw gevolgklasse 1. Met dit wettelijk kader versterkt de overheid het toezicht en de controle binnen de bouw. De aannemer is verplicht om tijdens de bouw de bouwregelgeving strikt na te leven.

De Wkb zorgt ervoor dat de bouwtechnische toetsing op basis van de Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) verschuift van de gemeente naar private marktpartijen. De kwaliteitsborging wordt uitgevoerd door een gecertificeerde kwaliteitsborger, die het ontwerp bouwtechnisch toetst en de kwaliteit van de uitvoering van de aannemer en het bouwwerk controleert.


Wat is de rol van de kwaliteitsborger 

In overeenstemming met de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb), verzekert een kwaliteitsborger naleving van de bouwregelgeving in het ontwerp- en bouwproces.

Het kabinet streeft met de implementatie van de Wkb naar een hoger niveau van zelfcontrole bij de aannemer, met als doel de kwaliteit van de bouw te verhogen en bouwfouten te verminderen. Dit betekent een afname in risico’s zoals te weinig daglicht, brandgevaar, onvoldoende isolatie, of falende ventilatiesystemen. Het uiteindelijke doel is het door de kwaliteitsborger afgeven van een verklaring, die bevestigt dat het bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische eisen van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl), een belangrijk aspect van kwaliteitsborging binnen de bouwregelgeving.

Een gecertificeerd kwaliteitsborger toetst het bouwplan en bouwwerk op het voldoen aan de bouwtechnische wet- en regelgeving van het Bbl


Wanneer heb je een kwaliteitsborger nodig?

Vanaf 2024 vereist de Wkb een kwaliteitsborger voor (nieuwbouw) bouwactiviteiten die onder gevolgklasse 1 vallen, zoals gedefinieerd in de bouwregelgeving. Deze klasse omvat kleinere bouwprojecten met beperkte risico’s, waaronder eengezinswoningen en kleine utiliteitsgebouwen. Gevolgklasse 2, die grotere bouwwerken zoals bibliotheken en gemeentehuizen omvat, is nog niet actief en zal mogelijk later worden geïmplementeerd.


Eisen aan de kwaliteitsborger

De onafhankelijkheid van de gecontracteerde kwaliteitsborger is essentieel; deze mag niet betrokken zijn bij het bouwproject in een andere hoedanigheid dan die van kwaliteitsborger, om de integriteit van de kwaliteitsborging te waarborgen.

Een kwaliteitsborger dient over actuele kennis en opleiding te beschikken. Hij moet ervaring hebben met het opstellen van risicobeoordelingen, algemene coördinatie en het houden van toezicht. Dit omvat algemeen bouwkundige expertise, alsmede expertise in constructieve veiligheid, brandveiligheid, bouwfysica, en installatietechniek. Aansluitend dient een kwaliteitsborger controles op de bouwplaats te kunnen verrichten oftewel toezicht kunnen houden.

Registratie in het overheidsregister een vereiste voor de kwaliteitsborger, conform de bouwregelgeving.

Een kwaliteitsborger heeft een onafhankelijke positie in het bouwproject. Het is een gecertificeerde partij die geregistreerd staat in het officiële overheidsregister van kwaliteitsborgers.

kwaliteitsborger bouwCertificering BRL 5019 ‘kwaliteitsborging voor het bouwen’

Om erkend te worden als kwaliteitsborger, is certificering volgens de BRL 5019 ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’ noodzakelijk. Dit certificaat verzekert opdrachtgevers dat bouwprojecten voldoen aan de hoogste standaarden van kwaliteit en veiligheid, zoals vastgesteld in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Het benadrukt ook de toewijding van het gecertificeerde bedrijf aan kwaliteit, veiligheid en het hanteren van een effectief kwaliteitssysteem.


 De werkzaamheden van de kwaliteitsborger

  1. Quickscan bouwtechnische voorschriften

Indien gewenst voeren wij in een vroeg stadium een quickscan uit. Hiermee kunnen wij een snelle beoordeling van bouwplannen uitvoeren, op naleving van bouwtechnische voorschriften van het Bbl en overige normen en regelgeving. Een quickscan identificeert potentiële problemen en gebieden die verbetering behoeven, waardoor bouwprojecten tijdig kunnen worden aangepast om aan alle vereisten te voldoen.

  1. Risicobeoordeling

Vóór de aanvang van bouwprojecten is een risicobeoordeling essentieel, die als fundament dient voor het borgingsplan van de kwaliteitsborger. Deze cruciale evaluatie spoort de risico’s op die de conformiteit van het bouwwerk met de bouwregelgeving kunnen ondermijnen. Het is vooral belangrijk om aandacht te besteden aan elementen zoals bijvoorbeeld de fundering, wapening of isolatie, die na voltooiïng van de bouwactiviteiten niet meer zichtbaar zijn.

De risicobeoordeling richt zich op de naleving van bouwtechnische regels uit hoofdstuk 4 (nieuwbouw) en 5 (verbouw) van het Bbl. De kwaliteitsborger beoordeelt de aanwezige risico’s, stelt beheersmaatregelen voor om deze te beperken en identificeert specifieke (rest)risico’s die om aanvullende maatregelen vragen. Dit proces maakt onderscheid tussen risico’s die inherent zijn aan het bouwplan en die welke tijdens de bouw naar voren kunnen komen, wat bijdraagt aan een robuust borgingsplan.

  1. Borgingsplan

Op basis van de risicobeoordeling stelt de kwaliteitsborger een gedetailleerd borgingsplan op vóór de start van de bouwactiviteiten. Dit plan omvat strategieën om de geïdentificeerde risico’s te mitigeren, zorgt voor naleving van de bouwtechnische voorschriften van het Bbl en plant de momenten voor bouwtoezicht. Het borgingsplan, een cruciaal onderdeel van de bouwregelgeving, is vereist bij de indieningsvereisten voor de melding bouwactiviteit volgens het Bbl.

  1. Toezicht en controles op de bouwplaats

Toezicht en bouwplaatscontroles zijn onmisbaar om te garanderen dat bouwprojecten voldoen aan de geldende bouwregelgeving, normen en veiligheidseisen, met de kwaliteitsborger in een sleutelrol voor toezicht. Door regelmatige inspecties te verrichten tijdens de bouw, signaleert de kwaliteitsborger potentiële gebreken, verhoogt de bouwkwaliteit en beperkt risico’s voor zowel de aannemer als de opdrachtgever. Deze controles bevorderen het vertrouwen en de transparantie tussen alle betrokken partijen, wat essentieel is voor de oplevering van veilige en kwalitatief hoogstaande bouwprojecten. Indien de uitvoering niet voldoet aan de wet- en regelgeving, dan kan de gemeente op aangeven van de kwaliteitsborger er voor kiezen om de aannemer een bouwstop opleggen.

  1. Afgeven van Verklaring

Na afronding van de bouw geeft de kwaliteitsborger een verklaring uit die bevestigt dat het bouwwerk conform de bouwtechnische voorschriften van het Bbl is opgeleverd, een vereiste onder de bouwregelgeving. Ingebruikname van het bouwwerk zonder deze verklaring is niet toegestaan volgens artikel 2.21 van het Bbl. Mocht een kwaliteitsborger bij oplevering geen goedkeuring kunnen geven aan essentiële onderdelen, dan wordt de verklaring, conform de Wkb, niet afgegeven.


Bureau Bouwkunde: Uw ervaren onafhankelijke kwaliteitsborger

Bureau Bouwkunde, gecertificeerd volgens de BRL 5019 en de NEN-EN-ISO 9001, beschikt over ervaren kwaliteitsborgers die uw bouwprojecten toetsen aan de hoogste kwaliteitsnormen en naleving van de regelgeving. Met dit certificaat tonen wij aan dat ons team conform de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) uw plannen mag borgen. Met een breed opgeleid team en uitgebreide ervaring in kwaliteitsborging, garanderen wij dat uw bouwplan en bouwwerk aan alle eisen voldoen en in veilige handen zijn.

De kwaliteitsborger speelt een vitale rol binnen de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), door te verzekeren dat elk facet van een bouwproject voldoet aan de strikte bouwtechnische voorschriften. Deze inzet is cruciaal voor de realisatie van veilige, duurzame en kwalitatief hoogwaardige bouwwerken, een pijler van de huidige bouwregelgeving.

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie.
Bekijk hier een volledig overzicht van onze diensten.


kwaliteitsborger