Verplichte risicomatrix bouwveiligheid

Verplichte risicomatrix bouwveiligheid

28 mei 2024

Het garanderen van de veiligheid van de omgeving van een bouwlocatie is in onze drukke en complexe leefwereld uiteraard van groot belang. De risicomatrix is verplicht bij indiening van een vergunningaanvraag of het doen van een bouwmelding. Dit is een belangrijk instrument waar het gaat om bouwveiligheid. Deze risicomatrix bouwveiligheid brengt de risico’s en de te nemen veiligheidsmaatregelen in kaart, die verbonden zijn aan de beoogde bouw- of sloopwerkzaamheden. Wij lichten dit hieronder verder toe.


Informatieplicht

Bij iedere voorgenomen bouwactiviteit dient de opdrachtgever een vergunningaanvraag OPA in, of of doet een bouwmelding. Gelijktijdig geldt de informatieplicht. Dat wil zeggen dat de opdrachtgever bepaalde informatie gelijktijdig met de aanvraag of melding moet aanleveren bij het Bevoegd Gezag (BG). Deze informatie moet tijdens de bouw ook actueel worden gehouden.

Een ingevulde en actuele risicomatrix valt onder deze informatieplicht. Dit is één van de nieuwe vragen en verplicht toe te voegen documenten bij de vergunningaanvraag OPA of bij het doen van een bouwmelding. Als de uitkomst van de risicomatrix hiertoe aanleiding geeft moeten een bouwveiligheidsplan (BVP) worden opgesteld. Tevens wordt dan een Veiligheidscoördinator directe omgeving (VDO) aangesteld.

Behalve een risicomatrix, het bouwveiligheidsplan en de gegevens met betrekking tot de VDO valt ook informatie over stikstofdepositie onder deze informatieplicht. Het BG ook kan altijd en op meerdere momenten om aanvullende gegevens vragen gedurende het hele proces, voorafgaand en tijdens de uitvoering.

Als de uitkomst van de risicomatrix hiertoe aanleiding geeft zijn het opstellen van een Bouwveiligheidsplan (BVP) en het aanstellen van een Veiligheidscoördinator Directe Omgeving (VDO) verplicht

Verplichte risicomatrix bouwveiligheid

In hoofdstuk 7 van het Bbl is onder meer de verplichting geregeld dat degene die redelijkerwijs kan weten van risico’s die samenhangen met werkzaamheden, verplicht is alle mogelijke maatregelen te nemen om het gevaar te voorkomen of niet te laten voortduren.

Voor het in kaart brengen van de risico’s en de te nemen maatregelen is zoals hierboven aangegeven de risicomatrix opgenomen. Met behulp hiervan wordt beoordeeld of een BVP nodig is en of een VDO moet worden aangesteld. Als eerste dienen bij de korte risicomatrix 5 vragen te worden beantwoord met ‘ja’ of ‘nee’. Komt één van deze vragen op ‘ja’ dan is men verplicht de vragen van de uitgebreide risicomatrix te beantwoorden. Bij een score hoger dan 12 punten of het toekennen van 4 punten bij één of meer van de vragen van de uitgebreide risicomatrix dan moet een BVP worden opgesteld en een VDO worden aangesteld.

De risicomatrix wordt als informatieplicht gecontroleerd en beoordeeld door het bevoegd gezag (BG). Het is dus mogelijk dat, ook al gaf de risicomatrix geen aanleiding tot het opstellen van een BVP en het aanstellen van een VDO, het BG toch oordeelt dat dit wél moet gebeuren. Ook indien de maatregelen in het BVP naar de mening van het BG onvoldoende zijn, dan kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld via maatwerkvoorschriften.


Ondersteuning veiligheidskundige

Het is daarom belangrijk om in een zo vroeg mogelijke fase van het project met ondersteuning van een veiligheidskundige de risicomatrix in de vullen en een BVP-Ontwerpfase op te stellen. In het BVP-Ontwerpfase worden dan de uitgangspunten op basis van de artikelen 7.15 t/m 7.19 van het Bbl als kader voor de aannemer vastgelegd. Dit BVP Ontwerpfase kan voorafgaand aan een vergunningaanvraag OPA of melding bouwactiviteit, met het BG worden afgestemd (conceptverzoek, voorheen vooroverleg genoemd). Dit moet in ieder geval gebeuren als uit de (uitgebreide) risicomatrix een score van 12 punten of meer komt óf als voor één van de vragen het risico op zeer hoog wordt ingeschat (4 punten).

Dit is des te belangrijker omdat het plan onder meer de maatregelen bevat die als informatieplicht gelijktijdig met de vergunningaanvraag of bouwmelding moeten worden ingediend. Bijvoorbeeld afspraken met de gemeente betreffen over het afsluiten van gemeentewegen, uitritten of het regelen van verkeer. Of maatregelen met betrekking tot de veiligheid van derden en eventueel vast te leggen afspraken met derden.

Stel in een zo vroeg mogelijke fase met ondersteuning van een veiligheidskundige een BVP Ontwerpfase op. Dit plan bevat onder meer maatregelen die als informatieplicht met vergunningaanvraag of bouwmelding moeten worden ingediend.

Actualiseren bouwveiligheidsplan

Het BVP-Ontwerpfase als informatieplicht bij vergunningaanvraag of bouwmelding, kan bestaan uit een hoofdopzet en uitgangspunten op basis van de Bbl artikelen 7.15 t/m 7.19. Op basis van dit kader kan door de (later gecontracteerde) aannemer een gedetailleerd en geactualiseerd veiligheidsplan voor de uitvoering worden gemaakt. Bepaalde informatie kan zijn gewijzigd, of informatie die in de ontwerpfase nog niet beschikbaar moet worden aangevuld. Ook als de omgeving verandert (verkeerssituatie bijvoorbeeld) moeten risicobeoordeling en veiligheidsplan worden geactualiseerd en gedeeld met het BG.


risicomatrix bouwveiligheid


Veiligheidscoördinator (VDO)

Tijdens de bouw coördineert de aangestelde VDO de veiligheid. Hij doet zijn werkzaamheden uit naam van degene die hem heeft aangesteld (hoofdaannemer). De opdrachtgever en hoofdaannemer zijn beide verantwoordelijk voor de veiligheid in de directe omgeving van de bouwactiviteit.

Opdrachtgever en hoofdaannemer zijn beide verantwoordelijk voor de veiligheid in de directe omgeving van de bouwactiviteit. De aangestelde VDO coördineert tijdens de bouw de veiligheidsmaatregelen

V&G plan

De veiligheid en gezondheid die gewaarborgd moeten worden bínnen de bouwhekken of schutting vallen niet onder het Bbl maar de ARBO wetgeving. Op basis van deze wetgeving is mogelijk een V&G plan verplicht, bijvoorbeeld bij projecten waarbij risico’s kunnen ontstaan door de betrokkenheid van een veelheid aan partijen. Zowel het V&G plan als het BVP moeten actueel worden gehouden. Bij wijzigingen moet het BG altijd op de hoogte worden gesteld.


Meer informatie verplichte risicomatrix bouwveiligheid

Bureau Bouwkunde heeft expertise in huis op het gebied van bouwveiligheid. Wij zijn u graag van dienst bij het invullen en actueel houden van risicomatrix en BVP, alsmede bij de te nemen maatregelen die hieruit volgen. Wij doen dit zowel in de ontwerp- als in de uitvoeringsfase. Tevens kunnen wij adviseren bij de aanvraag omgevingsvergunning (OPA) of het doen van de bouwmelding.

Lees meer over onze diensten op het gebied van bouwveiligheid, onder meer over het opstellen van een BVP en V&G plan of een BLVC plan.
U kunt ons ook inzetten als kwaliteitsborger, voor projecten in gevolgklasse 1. Op het gebied van bouwveiligheid is overleg met de kwaliteitsborger in een vroege fase aan te raden, omdat bijvoorbeeld de bouwmethode en de keuze van materialen van grote invloed kunnen zijn op de bouw- en sloopveiligheid. Het is wel zo dat wij, wanneer wij ingezet zijn als kwaliteitsborger, deze onafhankelijke rol níet kunnen combineren met die van bouwveiligheidsadviseur in uw project.

Neem contact met ons op voor meer informatie, wij staan u graag te woord!